Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cornelis Fashion bv, gevestigd en kantoorhoudende te IJsselstein,

gedeponeerd d.d.17/12/2001 bij de K.v.K. Rivierenland te Tiel onder nummer 33.252.550

 

1.    Algemeen

 

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cornelis Fashion bv gesloten overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming van de overeenkomsten en voorts op alle door Cornelis Fashion bv uitgebrachte opdrachtbevestigingen.

 

1.2    Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de weder-partij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2.    Totstandkoming van Overeenkomsten

 

Cornelis Fashion BV zal de bestelling van de klant per e-mail bevestigen. In afwijking met artikel 4,1 van de MITEX algemene voorwaarden, wordt alleen een order gemaakt wanneer de betaling succesvol is gemaakt. Cornelis Fashion BV heeft het recht om een levering te weigeren. Indien Cornelis Fashion BV niet in staat is het vaste of tijdelijke adres van de klant vast te stellen, kan een bestelling niet worden aanvaard.

Orderprocessen die om welke reden dan ook technisch of anderszins verstoord zijn voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs als de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke bestelling zal in beginsel dus niet worden geleverd. Cornelis Fashion BV zal echter trachten contact op te nemen met de klant om de betalingsinstructies af te ronden, zodat de levering kan geschieden. 

 

3.    Prijzen en kosten

 

De contractprijs is de huidige prijs op het moment dat een bestelling bij de webwinkel wordt geplaatst. De prijzen van de artikelen worden vermeld inclusief BTW.

 

De in de webwinkel vermelde prijzen zijn exclusief verzendingskosten.

 

Cornelis Fashion BV is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn aanbod in het geval dat er een druk-, type-of programmeerfout is op haar website.

 

4.    Levering

 

4.1    De door Cornelis Fashion bv opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij een bepaalde levertijd door Cornelis Fashion bv uitdrukkelijk wordt gegarandeerd.

 

4.2    Overschrijding van een levertijd verplicht Cornelis Fashion bv niet tot enigerlei vergoeding van schade. Bij overschrijding van de levertijd kan de wederpartij slechts dan tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, nadat zij Cornelis Fashion bv per aangetekend schrijven heeft gesommeerd. Cornelis Fashion bv heeft dan het recht, alsnog binnen 10 werkdagen de zaken geheel of gedeeltelijk na te leveren.

 

4.3    Indien de wederpartij de levering van Cornelis Fashion bv niet aanvaardt zonder dat er sprake is van een gerechtvaardigde reclame, kan Cornelis Fashion bv integrale nakoming van de overeenkomst verlangen, en/of de overeenkomst schriftelijk ontbinden, in welke de wederpartij een onmiddellijke opeisbare boete ter hoogte van 30% van het factuurbedrag jegens Cornelis Fashion bv verbeurt. Dit onverminderd het recht van Cornelis Fashion bv om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

4.4    Na aflevering zijn de zaken, welke het voorwerp van de overeenkomst vormen, geheel voor risico van de wederpartij.

 

5. Douane, accijnzen en belastingen

 

De klant is ervoor verantwoordelijk dat het product legaal in het land van bestemming kan worden geïmporteerd. Alle bestellingen worden vanuit Nederland verzonden. Bij bestelling bij Cornelis Fashion bv is de ontvanger de geregistreerde importeur en moet hij voldoen aan alle wetten en regels van het land van bestemming. Bestellingen die naar landen buiten de Europese Unie worden verzonden, kunnen onderworpen zijn aan invoerbelastingen, douanerechten en kosten die door het land van bestemming worden geheven. De ontvanger van een internationale zending kan onderworpen zijn aan dergelijke invoerbelastingen, douanerechten en kosten, die worden geheven zodra een zending uw land bereikt. Extra kosten voor inklaring moeten ten laste komen van de ontvanger; Cornelis Fashion bv heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen wat deze kosten zijn.

Het is misschien een goed idee om contact op te nemen met uw plaatselijke douanekantoor voor actuele kosten voordat u bestelt.

 

6. recht op teruggave van artikelen

 

In strijd met artikel 5 van de algemene voorwaarden van de MITEX is de klant gerechtigd elk artikel aan Cornelis Fashion BV binnen dertig (30) dagen na levering te retourneren, zonder enige reden te hoeven geven. Dit recht strekt zich ook uit tot artikelen die in prijs verlaagd zijn. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en de klant zal het reeds aan Cornelis Fashion BV betaalde bedrag voor het genoemde artikel terug ontvangen. Houd er rekening mee dat we de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet terugbetalen.

 

Er wordt geen restitutie gemaakt met betrekking tot artikelen die na de genoemde periode van dertig dagen aan Cornelis Fashion BV zijn teruggegeven.

 

Artikelen moeten worden geretourneerd in overeenstemming met de instructies op de pakbon die bij de artikelen is gevoegd.

 

Artikelen die worden geretourneerd, moeten in de voorwaarde algemeen aanvaard zijn voor normaal gebruik ter goedkeuring van de artikelen, zoals het proberen van artikelen in conventionele winkels. Indien een klant een dergelijk recht wenst uit te oefenen om een artikel terug te zenden, moet het artikel worden teruggestuurd naar Cornelis Fashion BV, samen met alles wat oorspronkelijk met hem is verzonden, in zijn oorspronkelijke staat en verpakking, in overeenstemming met de duidelijke en redelijke instructies die zijn gegeven door Cornelis Fashion bv.

 

Cornelis Fashion BV heeft het recht om een geretourneerd artikel te weigeren of terug te sturen naar de klant indien het artikel lijkt te zijn gebruikt, niet langer de originele etiketten draagt, of schade veroorzaakt door de klant, of indien de klant niet voldoet aan de in voor het terugsturen van het door Cornelis Fashion BV gegeven artikel.

 

7: fout bij levering

 

Indien Cornelis Fashion BV een artikel levert dat afwijkt van de bestelde, of indien het artikel beschadigd of defect is, moet de klant Cornelis Fashion BV hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Cornelis Fashion BV zal contact met u opnemen over het retourneren en crediteren van het artikel als dit van toepassing is, anders komen we bij een alternatieve oplossing.

 

Artikel 8: klachten

 

Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet het de instructies volgen die op het retourformulier zijn opgegeven en die op verzoek kunnen worden ontvangen via mail info@blue-industry.com.

 

Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een bestelling, betaling of aflevering dienen schriftelijk te worden toegezonden aan het volgende e-mailadres: info@blue-industry.com.

 

Het e-mail bericht moet de naam van de klant bevatten, het e-mailadres dat overeenkomt met dat in Cornelis Fashion BV records, het ordernummer dat is opgenomen in de orderbevestiging en het artikelnummer.

 

Artikel 9: betaling

 

De klant kan betalen met een creditcard, PayPal of met iDeal. Alle betalingen dienen te geschieden in overeenstemming met de instructies op de pagina's van de webstore. U vindt een beschrijving bij het winkelen.

 

Artikel 10: privacy

 

Bij het plaatsen van een bestelling verleent de klant Cornelis Fashion BV het recht om zijn persoonsgegevens waar nodig te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dat nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Cornelis Fashion BV, d.w.z. voor de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het onderhouden van contact met de klant.

 

De persoonlijke gegevens die door een klant worden verstrekt, worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. De klant heeft het recht om deze gegevens te allen tijde te inspecteren en te wijzigen.

 

Artikel 11: geschillen

 

Elk geschil tussen Cornelis Fashion BV en een klant kan door een van beide partijen aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie voor de textiel-en schoenen sector (Geschillenprovisie textiel en schoenen). Nadere bijzonderheden over deze procedure zijn uiteengezet in artikel 15 van de algemene voorwaarden van het MITEX.

.

.

.